1

دستگاه های جدید بادکش طبی و دستگاه حجامت

در روش های قدیمی جهت بادکش بدن در داخل یک لیوان تکه ای پنبه یا پارچه را آتش زده و سپس روی موضع مورد نظر لیوان را برعکس می کردند.این روش سبب سوختن اکسیژن داخل لیوان و ایجاد فشار منفی و مکش پوست به سمت بالا (داخل لیوان) می شد.

ادامه مطلب...
1